شرکت طراحی سایت دی

هزینه طراحی وب سایت

تعرفه طراحی سایت | هزینه طراحی سایت | قیمت طراحی سایت

محاسبه هزینه طراحی سایت بسیار راحت خواهد بود.
ابتدا باید مشخص شود که چه خدماتی قرار است برای شما انجام شود.
در طراحی سایت هزینه های زیر قابل محاسبه خواهد بود.
طراحی گرافیک وب سایت بر اساس تعداد صفحات مورد نیاز که طراحی خواهد شد.
برنامه نویسی قسمت های وب سایت بر اساس پیوست فنی کار و خدمات قابل پیاده سازی
پس میتوان با تحلیل پیوست فنی سایت و بررسی بر اساس نفر ساعت محاسبه شده، تعرفه طراحی سایت و یا همان هزینه طراحی وب سایت را محاسبه کرد.
اگر بخواهید از پکیج های آماده برای طراحی وب استفاده شود، بر اساس امکانات و ماژول های درخواستی شما، هزینه اعلام خواهد شد.

بالا